ഈ പോക്കുവെയിലിൽ ഞാൻ തിരയുന്നത് നിന്റെ നിഴലുകളാണ് പൂർണതയില്ലാതെ പോയ എന്റെ പ്രണയത്തിന്റെ നിഴലുകൾ

Friday, October 7, 2011

പ്രണയം

നിന്നെ ഞാന്‍ പ്രണയിച്ചിരുന്നു !!!!!!!!!!!!!!!!!                                                                                            സ്നേഹത്തിന്റെ  തൂവല്‍സ്പര്‍ശമായി  അതെന്നെ പൊതിഞ്ഞു ..............                                  കിളിപ്പാട്ടുപോലെ ഈണമായി നിന്റെ പ്രേമം ഞാനറിഞ്ഞിരുന്നു !!!!!!!!!!!!!!!!!!                          വസന്തത്തിന്റെ കൊച്ചു തെന്നലായി  ആ ഇഷ്ടം
ഹൃദയത്തില്‍ തുടിച്ചു നില്കുന്നു ...............................                                                              അന്ത്യമില്ലാത്ത ഈ വിരഹം മാത്രം സമ്മാനിച്ചു  നീ                                                     കൂടുവിട്ടകന്നപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ഏകനായി !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                                                         കൂരിരുളിലെന്നപോലെ ...................

No comments:

Post a Comment