ഈ പോക്കുവെയിലിൽ ഞാൻ തിരയുന്നത് നിന്റെ നിഴലുകളാണ് പൂർണതയില്ലാതെ പോയ എന്റെ പ്രണയത്തിന്റെ നിഴലുകൾ

Tuesday, October 13, 2015

ഒരു യാത്ര കൂടി ......

http://2.bp.blogspot.com/-WJNcKHHveOA/VhcuEC7YGAI/AAAAAAAAAVc/_NHAw9bSYqI/s640/
ചെറിയ ഒരെഴുത്ത് ,,,,,, വഴക്ക്പക്ഷിയിൽ ,,,,,,,, വായിക്കുമല്ലോ

http://vazhakkupakshi.blogspot.in/ 

1 comment: