ഈ പോക്കുവെയിലിൽ ഞാൻ തിരയുന്നത് നിന്റെ നിഴലുകളാണ് പൂർണതയില്ലാതെ പോയ എന്റെ പ്രണയത്തിന്റെ നിഴലുകൾ

Sunday, February 9, 2014

ഇന്നലെകൾ

നടന്നു തീർത്ത ഇന്നലെകൾ 
നിശബ്ദമായി പിന്നെയും ഹൃദയത്തിൻ ജാലകപ്പടിയിൽ .
പതുങ്ങി നിൽകുന്നു 
വീണ്ടു മൊരു ചുവടുകൽക്കായി മൌനാനുവാദം തേടി ...

2 comments: